Što je zadruga?

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Predmet poslovanja zadruge može biti obavljanje svake djelatnosti koja nije zakonom zabranjena. Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Novi zadrugari imaju ista prava i obveze kao i osnivači.

 


 

Što je zadrugar?

Zadrugar je fizička ili pravna osoba koja u cijelosti ili djelomično posluje putem zadruge, tj. ona osoba koja putem zadruge prodaje svoje proizvode, odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje djelatnosti ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva radi kojih je zadruga osnovana. Zadrugar ulaže u zadrugu članski ulog koji može biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Zadrugari unose jednake uloge. Medu zadrugarima mora postojati zajednički interes i određeni stupanj zajedništva u ostvarenju tog interesa putem zadruge. Svojstvo zadrugara stječe se osnivanjem zadruge ili pristupanjem zadruzi, ali ne samo na temelju unosa članskog uloga već, sukladno zadružnim načelima, poslovanjem putem zadruge.

 

 

RAZLIKE I SLIČNOSTI IZMEĐU ZADRUGE, OBRTA, TRGOVAČKOG DRUŠTVA I UDRUGE

 

  ZADRUGA OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO UDRUGA
Reguliran zakonom Zakon o zadrugama Zakon o obrtu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o udrugama
Pravni status Pravna osoba, ima svoj OIB i MB Nema status pravne osobe, nositelj obrta je fizička osoba (a pravna osoba u iznimnim slučajevima), koristi se OIB obrtnika Pravna osoba, ima svoj OIB i MB Pravna osoba, ima svoj OIB i MB
Naziv / „Tvrtka“ Obvezno sadrži „zadruga“ u nazivu, te naznaku glavne djelatnosti koju zadruga obavlja Obvezno sadrži ime i prezime obrtnika Obvezno sadrži naznaku kojom se pobliže obilježava vrsta društva (npr. “d.o.o.”, j.d.o.o. ili “d.d.”), te naznaku predmeta poslovanja društva Nije propisano
Tip osnivača Najmanje 7 poslovno sposobnih fizičkih ili pravnih osoba Fizička osoba – nije društvo Pravne i fizičke osobe – društvo kapitala Najmanje 3 poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe
Tip registarskog broja MBS MBO MBS Registarski broj u Registru udruga
Porezni broj MB DZS-a MBO MB DZS-a MB DZS-a
Upisuje se u… Sudski registar trgovačkog suda Obrtni registar Sudski registar trgovačkog suda Registar udruga
Mjesto registracije Trgovački sud Nadležni županijski ured, odnosno Ured grada Zagreba Trgovački sud Registar udruga pri nadležnom tijelu države uprave
Temeljni kapital Zadrugari ulažu jednake članske uloge koji mogu biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti, a min.  1.000,00 kn po zadrugaru Nema 10,00 kn za j.d.o.o.
20.000,00 kn minimalno za d.o.o.
200.000,00 kn minimalno za d.d.
Nema
Troškovi osnivanja ((bez clanskih uloga ili temeljnog kapitala)) ovisno o broju članova zadruge, cca 3.000,00 kn cca 1.000,00 kn cca 800,00 kn za j.d.o.o.
6.000,00 kn za d.o.o.
cca 200,00 kn
Vrijeme potrebno za osnivanje/otvaranje cca 30 dana cca 7 dana, a maksimalno 15 dana cca 40 dana cca 30 dana
Vrsta isprave Rješenje trgovačkog suda Obrtnica Rješenje trgovačkog suda Rješenje registra udruga o upisu
Djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti, uz neke iznimke Sve dopuštene djelatnosti uz posjedovanje obrtnice i/ili povlastice za povlaštene obrte Sve dopuštene gospodarske djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti
Odgovornost Zadruga u pravnom prometu za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom. Zadruga ne odgovara za obveze svojih članova. Član zadruge ne odgovara za obveze zadruge. Obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta Vlasnici d.o.o.-a odgovaraju do visine temeljnog kapitala, a d.d.-a do iznosa vrijednost vlastitih dionica Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom, članovi udruge ne odgovaraju svojom imovinom
Temeljno tijelo upravljanja i odlučivanja Skupština (demokratsko i neposredno upravljanje svih članova zadruge koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka o poslovanju i raspodjeli dobiti) Obrtnik(sam upravlja i donosi odluke o poslovanju) Skupština (većinski vlasnici kapitala upravljaju i donose sve poslovne odluke) Skupština (demokratsko i neposredno upravljanje svih članova udruge koji ravnopravno sudjeluju u donošenju svih poslovnih odluka)
Obvezna tijela Skupština i upravitelj (NO za zadruge koje imaju više od 20 članova) Nema Skupština, uprava i NO prema potrebi (za d.o.o.)
Skupština, NO i uprava za d.d.
Skupština, predsjedništvo, ostala tijela prema statutu
Temeljni dokument kojim se rukovodi u poslovanju Pravila zadruge Nema (odluka vlasnika) Izjava o osnivanju / Društveni ugovor (za d.o.o.), Statut (za d.d.) Statut
Zaposleni Nema ograničenja Nema ograničenja Nema ograničenja Nema ograničenja
Sudjelovanje u radu članova obitelji (bez ugovora o radu) Ne   Ne Ne
Dobit Dio dobiti se zadržava i ulaže u zadrugu. Zadruga ne postoji radi svoje koristi, glavni cilj joj je servisirati potrebe svojih članova i ostvariti što veću korist za njih Dobit pripada obrtniku Dobit se maksimalizira na razini društva i pripada većinskom vlasniku kapitala Dobit ili gubitak prenosi se u naredno razdoblje.
Tip oporezivanja Porez na dobit Porez na dohodak Porez na dobit Porez na dobit (ostvarenu od obavljanja gospodarske djelatnosti, izvan članarina i donacija)
Porezne stope 20% na poreznu osnovicu Progresivna 15%, 25%, 40% (ovisno o visini dohotka) 20% na poreznu osnovicu 20% na poreznu osnovicu
Knjigovodstvo Dvojno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu Jednostavno knjigovodstvo prema Zakonu o dohotku Dvojno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu Jednostavno knjigovodstvo (dvojno ako posluje komercijalno, te prodajom proizvoda i/ili usluga ostvaruje prihod)
Račun koji izdaje R-1 R-2 R-1 R-1
PDV obveznik Da, od trenutka početka poslovanja, na sve prihode osim članarina Ne, samo u slučaju ako prijeđe godišnju razinu prometa od 230.000,00 kn Da, od trenutka početka poslovanja Da, od trenutka početka poslovanja, na sve prihode osim članarina i donacija
Plaćanje PDV-a Izdavanjem računa Naplatom računa Izdavanjem računa Izdavanjem računa
Obvezno članstvo   Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora  
Mogućnost privremene obustave rada do 1 god. Ne Da Ne Ne