PREGLED SADRŽAJA KNJIGE "PROIZVODNJA KRUMPIRA"

 

SADRŽAJ

 • Povijest proizvodnje krumpira na europskom tlu
 • Biljka krumpira i njena ekofilozofija
 • Sadnja gomolja i priprema gomolja za sadnju
 • Osnove agrootehnike proizvodnje krumpira
 • Zaštita krumpira od najčešćih i najštetnijih bolesti, štetnika i korova
 • Bolesti krumpira
 • Nematode krumpira
 • Berba - iskop krumpira
 • Dorada Krumpira
 • Prerađevine krumpira i njihova namjena
 • Skladištenje i čuvanje krumpira
 • Temeljne osobine gomolja krumpira s obzirom na namjenu
 • Sortna lista krumpira u Republici Hrvatskoj
 • Ekonomika proizvodnje i trženje krumpira

 


 

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 10.02.2020 /