HRVATSKI POLJOPRIVREDNI ZADRUŽNI SAVEZ
KAO KONZULTANT

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez (Savez) je stručno, poslovno, dobrovoljno i neprofitno udruženje zadruga, uglavnom poljoprivrednih. Djelatnost, organizacija i ustroj Saveza utvrđeni su člancima 24. (16) i 25. Zakona o zadrugama (N.N. br. 36/95. i 12/02.). U Hrvatski poljoprivredni zadružni savez se učlanjuju članice donošenjem odluke Skupštine, kao i u druge saveze i on nije hijerarhijski postavljen prema drugim strukovnim i teritorijalnim zadružnim savezima.
Hrvatskim poljoprivrednim zadružnim savezom upravlja Skupština, Nadzorni odbor, predsjednik i upravitelj. Skupština bira predsjednika i upravitelja Saveza. Poslovanje Saveza nadzire Nadzorni odbor.

 

Područje konzultantskog rada: 

Kao član Hrvatske mreže konzultanata, u okviru konzultantskih poslova Savez obavlja nekoliko grupa konzultantskih usluga. Tu su tehnološke, ekonomske, pravne i / ili organizacijske konzultantske usluge za članice Saveza i ostale gospodarske subjekte. 

Preferirano područje rada s aspekta tehnologije proizvodnje su poljoprivreda  i prehrambena industrija (obrt). S aspekta organizacije to su: obiteljska gospodarstva, obrti, zadruge i trgovačka društva. S aspekta unutrašnje  unutarnje organizacije to su: tehnologija proizvodnje, marketing, rukovođenje resursima (sirovine, energija, radna snaga: novo zapošljavanje, zbrinjavanje viška, zasnivanje kooperantskih odnosa ili poduzetništva), analiza poslovanja, planiranje proizvodnje, planiranje i provedba investicija i priprema i izrada projektne i investicijske dokumentacije te edukacija.

PODACI O DJELATNOSTIMA SAVEZA:

Izvršeno posljednjih godina

a. Ekonomski i pravni aspekti temeljne djelatnosti
- Priprema podloga i koordinacija poslova na izradi, donošenju i primjeni Zakona o zadrugama i drugih zakonskih akata vezanih uz temeljnu djelatnost. Izrada dokumentacije za usklađivanje zadruga sa Zakonom o zadrugama. 1995.
- Koordinacija poslova na osnivanju i poticanju rada udruga. i osnivanje Središnjeg saveza poljoprivrednih udruga.  
- Priprema i organizacija regionalnih i središnjeg godišnjeg zadružnog savjetovanja.

- Organizacija Dana zadrugara na sajmovima u Republici Hrvatskoj - stručna savjetovanja i organizacije izložbi zadružnih proizvoda.

- Organiziranje stručnih putovanja na izložbe i edukativne skupove u zemlji i inozemstvu.

- Suradnja sa srodnim institucijama u Europi i svijetu. Obavljanje konzultantskih usluga za međunarodne organizacije.

 

 

b. Izdavačko-nakladnička djelatnost

Koordinacija poslova s Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom obrta i poduzetništva,  te Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu na educiranju članstva i agrarne populacije. Priprema i izdavanje biblioteke „Poljoprivredni savjetnik“ i „Zadružni poduzetnički savjetnik“ u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo „Monografije“ povodom 150 godina hrvatskog poljoprivrednog zadrugarstva (autor: Željko Mataga, nakladnik: Božo Volić. Do sada je izdano 15 naslova u tiraži preko 50.000 primjeraka. Suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama.

Realizirajući usvojeni izdavački plan u proteklom razdoblju izdano je više naslova i to: brošura, „Proizvodnja krumpira“ – autora M. Bolfa i I. Buturca u nakladi od 5.000 primjeraka, tehnološki naputak „Striža ovaca“ – autora dr. Pavić i mr. Mioća (naklada 5.000 primjeraka), knjiga „Mlijeko, dobivanje, čuvanje i kontrola“ – autora dr. V. Rupića i J. Havranek (naklada 5.000 primjeraka), dva izdanja knjige „Zadružni priručnik“ – autora Ž. Matage, A. Matijaševića, i M. Kosijela (naklada 4.000 primjeraka), tehnološki naputak „Štetnici u tlu“ – autora akademika M. Maceljskog (naklada 5.000 primjeraka),  knjiga „Proizvodnja kukuruza“ – autora dr. A. Pucarića, dr. Z. Ostojiča i dr. M. Čuljata (naklada 3.000 primjeraka), knjiga „Traktor na obiteljskom gospodarstvu“ autora dr. D. Filipovića i mr. N. Jagara (naklada 2.000 primjeraka), knjiga i video kazeta „Proizvodnja krastavaca za preradu“ – autora dr. Z. Matotana (naklada 2.000 primjeraka), knjiga „Zaton o poljoprivrednom zemljištu, autora M. Stipića (naklada 1.000 primjeraka), knjiga „Proizvodnja konzumnih aja“ dr. S. Mužica (naklada 3.000 primjeraka), knjiga „Proizvodnja krumpira“, zatim knjiga „Nove tehnologije u vinogradarstvu“, autora dr. B. Perušića, nekoliko brošura iz područja tehnologije sušenja poljoprivrednih proizvoda, te knjiga  o štedno-kreditnom zadrugarstvu.

O opsegu i značaju ovog projekta koji je veoma dobro prihvaćen u javnosti dovoljno govori sintetski podatak da je tiskano 15 naslova u nakladi od 42.000 primjeraka uz sudjelovanje 25 autora naših najistaknutijih znanstvenika i stručnjaka, a samo na promocijama održanim na najvišoj razini bilo je nazočno više od 3.500 sudionika.

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je organizirao 28. studenog 2014. godine obljetnicu 150 godina hrvatskog poljoprivrednog zadrugarstva i tom prigodom štampao „Monografiju“ na cca 250 stranica, čiji je autor Ž. Mataga sa suradnicima, a nakladnik B.Volić, upravitelj Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza.

c. Projektiranje i razvoj

Izrada poslovnih planova i investicijskih programa, strateških razvojnih programa poljoprivrede regija, preustroja poduzeća i upravljanja resursima. Od 1992. godine izrađeno je više od 300 programa-elaborata. Programi su rađeni za poljoprivredna gospodarstva, obrt, zadruge i trgovačka društva, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Veći dio izrađenih djela temelji se na primijenjenim tehnološkim procesima iz domene proizvodnje hrane. Primijenjene su tehnologije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao i za doradu poljoprivrednih proizvoda.

Ne postoji tradicionalni agrarni projekt koji nije ekonomski obrađen u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu.

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez je neprofitna organizacija koja se financira članskim doprinosom, konzultantskim uslugama i zakupninom od zakupa poslovnog prostora u zgradi.
2014. godine Hrvatski poljoprivredni zadružni savez na čelu s upraviteljem Božom Volićem i njegovim suradnicima, ugradio je lift u cijelu zgradu (5 katova), te na taj način značajno povećao vrijednost same zgrade i njenu funkcionalnost. Osim toga, Savez je u 2014. godini izvršio i legalizaciju cijele zgrade.

d. Edukacija

Za postojeće i nove poljoprivredne zadruge ili interesne skupine, Savez provodi edukaciju na više razina. Za sve zadrugare ili potencijalne zadrugare provodi se jednodnevna temeljna edukacija koja služi boljem informiranju zadrugara i stjecanju znanja iz oblasti zadrugarstva (osnivanje, upravljanje, ciljevi, načela, prednosti, funkcioniranje…). Za zadružno poslovodstvo provodi se višednevna specijalistička edukacija koja osim o zadrugarstvu poučava o poslovnom planiranju, marketingu, tehnološkim procesima u proizvodnji i doradi proizvoda, legislativi i certifikaciji proizvoda, brandingu…). Pri provođenju specijalističke edukacije koriste se renomirani stručnjaci iz drugih institucija prema potrebi korisnika.
 
Kao treći oblik edukacije Savez je promovirao mentorstvo. Mentorstvo se primjenjuje kod praćenja (monitoringa) rada novih zadruga na području od posebne skrbi. Savez provodi i edukaciju i informiranje odgovornih osoba u JLS, kako bi mogli prepoznati i primijeniti znanja iz oblasti zadrugarstva.
Provođenje edukacije je komercijalna djelatnost koja se ostvarivala najčešće u suradnji s donatorima ili JLS. Za provedbu su korištena sredstva USAID, UNDP, Mercy Corps, direktno ili putem IRC, CRS, CCI, sredstva veleposlanstava kraljevina Norveške, Danske, Nizozemske.
Međunarodna edukativna aktivnost je također razvijena. Hrvatskim zadrugarima se omogućuje edukacija u inozemstvu a i zadrugarima iz drugih zemalja pokazuju se primjeri zadrugarstva u Hrvatskoj.


Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 02-04-2000. /